PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Traditional and Complementary Medicine10.4103/2225-4110.1065332013312-6Recent Studies and Progression of Yin Chen Hao (茵陳蒿 Yīn Chén Hāo), a Long-term Used Traditional Chinese MedicineHsin-Yi Hung, Sheng-Chu Kuohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2225411016301687?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2225411016301687?httpAccept=text/plain
Chinese Journal of Integrative Medicine10.1007/s11655-012-1272-820121811831-836Changes of pharmacokinetics of 6,7-dimethoxycoumarin in a rat model of alpha-naphthylisothiocyanate-induced experimental hepatic injury after Yinchenhao Decoction (茵陈蒿汤) treatmentJun-lan Lv, Rui-sheng Li, Shi-ying Jin, Hai-long Yuan, Shan-shan Fu, Jin Han, Shi-xiao Jin, Xiao-he Xiaohttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11655-012-1272-8.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11655-012-1272-8/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11655-012-1272-8
Chinese Journal of Integrative Medicine10.1007/s11655-009-0204-y2009153204-209Comparative study on the protective effects of Yinchenhao Decoction (茵陈蒿汤) against liver injury induced by α-naphthylisothiocyanate and carbon tetrachlorideCao Hong-xin, Sun Hui, Jiang Xin-gang, Lu Hai-tao, Zhang Guang-mei, Wang Xi-jun, Sun Wen-jun, Wu Ze-ming, Wang Ping, Liu Lian, Zhou Juehttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11655-009-0204-y.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11655-009-0204-y/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11655-009-0204-y