J Acupunct Res Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
증례 : 슬링치료를 병행하여 한의학적 치료를 시행한 파열형 요추 추간판 탈출증 환자 5례에 대한 임상적 고찰
Mi Seon Ryu, Jun Wi, Sung Pil Bang, Ji Eun Lee, Hea Sun Chun, Sung In Kang, Joong Chul Lee, Yeo Choong Yun, Jae Hong Kim
J Acupunct Res. 2009;26(5):171-181.
PDFPDF    
원저 : 간유(肝兪)(BL18) 상백피(桑白皮)약침이 Galactosamine에 의해 유발된 흰쥐의 간(肝)손상에 미치는 영향
Jun Wi, Jae Hong Kim, Yeo Choong Yoon, Tung Shuen Wei, Dae Hwan Yoon
J Acupunct Res. 2009;26(5):85-94.
PDFPDF    
증례 : K-ALSFRS-R과 ALSSS로 평가한 근위축성 측삭 경화증 2례 증례보고
Mi Seon Ryu, Jun Wi, Sung Pil Bang, Ji Eun Lee, Jae Hong Kim, Yeo Choong Yun
J Acupunct Res. 2009;26(1):173-185.
PDFPDF    
원저 : 요각통(腰脚痛) 환자의 화타협척혈(華陀夾脊穴) 침치료에 대한 임상적 연구
Jun Wi, Mi Seon Ryu, Ji Eun Lee, Yeo Choong Yun, Jae Hong Kim, Yun Hee Park
J Acupunct Res. 2009;26(1):59-66.
PDFPDF    
원저 : 교통사고 환자 120례에 대한 임상적 고찰
Ji Eun Lee, Hyo Keun Jung, Chung Ryul Ryu, Myoung Rae Cho, Jun Wi, Mi Seon Ryu, Ja Young Kim
J Acupunct Res. 2008;25(6):135-143.
PDFPDF    
원저 : 급성기 족관절 염좌 환자에 대한 환측취혈(患側取穴)과 건측취열(健側取穴)의 치료 효과 비교 연구
Hyo Keun Jung, Yeong Pyo Jeong, Suo Yue Chiang, Ji Eun Lee, Jun Wi, Jeong A Im, Jae Hong Gim, Chung Yeol Ryu, Myeong Rae Cho, Yeo Chung Yun
J Acupunct Res. 2008;25(3):107-113.
PDFPDF    
증례 : 협척혈(夾脊穴)에 전침(電鍼)을 이용한 척추전방전위증 환자에 대한 임상적 고찰
Young Pyo Jung, Hyo Keun Jung, Suo Yue Chiang, Jun Wi, Yeo Choong Yoon, Woo Seok Chae, Tung Shuen Wei
J Acupunct Res. 2008;25(1):221-232.
PDFPDF    


Article and Issues
For this Journal
For Authors
Ethics
Submit Manuscript
Editorial Office
Gil Korean Medical Hospital, Gachon University
Keunumul-Ro, Chung-Ku, Inchoen 22138, Korea
Tel: +82-70-7606-6353,4    Fax: +82-32-232-3334    E-mail: jared@e-jar.org                

Copyright © 2021 by Korean Acupuncture & Moxibustion Medicine Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next