J Acupunct Res Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
원저 : 황기 약침액의 사람 섬유아 세포에서 Collagen 생성과 Tyrosinage 활성에 미치는 영향
Jee Hyun Kim, Tae Young Jung, Bong Hyo Lee, Yun Kyu Lee, Jae Su Kim, Kyung Min Lee, Seong Chul Lim
J Acupunct Res. 2011;28(3):13-20.
PDFPDF    
원저 : 요추 추간판 탈출증에 대한 피내 봉약침과 근육내 봉약침의 치료 효과 비교
Hwa Young Shin, Se Min Lee, Jee Hyun Kim, Sung Jin Kim, Yi Jeong Choi, Tae Young Jung, Jae Su Kim, Seong Chul Lim, Yun Kyu Lee, Bong Hyo Lee, Kyung Min Lee
J Acupunct Res. 2011;28(3):1-11.
PDFPDF    
증례 : 요추 추간판 탈출증 수술 후 호전되지 않은 족하수 환자 치험 1례
Jee Hyun Kim, Se Min Lee, Hwa Young Shin, Yi Jeong Choi, Sung Jin Kim, Tae Young Jung, Bong Hyo Lee, Yun Kyu Lee, Jae Su Kim, Kyung Min Lee, Seong Chul Lim
J Acupunct Res. 2011;28(2):173-181.
PDFPDF    
원저 : 요추추간판탈출증의 한방치료와 한,양방치료 병행에 대한 비교 연구
Se Min Lee, Hyeon Jeong Jeon, Sung Hwan Kim, Jee Hyun Kim, Yun Kyu Lee, Bong Hyo Lee, Tae Young Jung, Jae Su Kim, Seong Chul Lim, Kyung Min Lee
J Acupunct Res. 2010;27(3):25-33.
PDFPDF    
원저 : 교통사고로 유발된 경항통 환자 197례에 대한 임상적 고찰
Hyeon Jeong Jeon, Sung Hwan Kim, Jee Hyun Kim, Se Min Lee, Hwa Young Shin, Yun Kyu Lee, Bong Hyo Lee, Tae Young Jung, Jae Su Kim, Kyung Min Lee, Sung Chul Lim
J Acupunct Res. 2010;27(2):143-154.
PDFPDF    
원저 : 급성기 요통에 대한 체침(體鍼)과 팔체질침(八體質鍼)의 치료 효과에 관한 비교 연구 -토양체질(土陽體質)로 판정된 환자를 대상으로-
Yun Kyu Lee, Seo Young Park, Hyeon Jeong Jeon, Sung Hwan Kim, Jee Hyun Kim, Se Min Lee, Jae Su Kim, Kyung Min Lee, Bong Hyo Lee, Tae Young Jung, Seong Chul Lim
J Acupunct Res. 2009;26(2):181-188.
PDFPDF    


Article and Issues
For this Journal
For Authors
Ethics
Submit Manuscript
Editorial Office
Gil Korean Medical Hospital, Gachon University
Keunumul-Ro, Chung-Ku, Inchoen 22138, Korea
Tel: +82-70-7606-6353,4    Fax: +82-32-232-3334    E-mail: jared@e-jar.org                

Copyright © 2021 by Korean Acupuncture & Moxibustion Medicine Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next