J Acupunct Res Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
원저 : 족근통에 봉약침료법이 미치는 영향
Koang Hyun Ahn, Kee Hyun Kim, Hyeon Seo Hwang, Ho Sueb Song, Soon Jung Kwon, Seong No Lee, Im Jeung Byun, Mi Suk Kang
J Acupunct Res. 2002;19(5):149-160.
PDFPDF    
원저 : 반지련 , 대산 , 백화사설초 복합약침이 종상 및 면역반응에 미치는 영향
Ho Sueb Song, Hyeon Seo Hwang, Kee Hyun Kim
J Acupunct Res. 2002;19(4):56-73.
PDFPDF    
원저 : 좌섬 , 어혈 요통에 동기침법 및 복합치료의 유효성 및 안정성 연구
Kee Hyun Kim, Hyung Ho Lim, Hyeon Seo Hwang, Ho Sueb Song, Young Sang Song, Soon Jung Kwon, Kyung Nam Kim, Koang Hyun Ahn, Seong No Lee, Mi Suk Kang, Im Jung Gyun
J Acupunct Res. 2002;19(3):107-114.
PDFPDF    
원저 : 요부 경근의 급성 염좌에 경근자침 및 경근이완요법이 미치는 영향
Mi Suk Kang, Im Jeung Byun, Ho Sueb Song, Soon Jung Kwon, Kee Hyun Kim, Mi Jung Kang, Seong No Lee, Jeong Eun Lim, Hyeon Seo Hwang
J Acupunct Res. 2001;18(6):1-13.
PDFPDF    
원저 : 침구 치료와 활락탕 투여가 급성요통 및 간기능에 미치는 영향에 관한 임상적 고찰
Mi Suk Kang, Ho Sueb Song, Soon Jung Kwon, Kee Hyun Kim, Im Jung Byun, Hyeon Seo Hwang, Seong No Lee, Jeoung Eun Lim
J Acupunct Res. 2001;18(5):43-49.
PDFPDF    
원저 : AIDS 침구 치요에 대한 최근 정보 검색
Ho Sueb Song, Jeong Eun Lim, Soon Jung Kwon, Seong No Lee, Hyeon Seo Hwang, Kee Hyun Kim
J Acupunct Res. 2001;18(3):154-170.
PDFPDF    
임상 논문 : 흉 , 요추 압박골절 환자에 대한 임상적 고찰
Jeoung Eun Lim, Kee Hyun Kim, Hyeon Seo Hwang
J Acupunct Res. 2000;17(2):41-51.
PDFPDF    
임상 논문 / 구면괘사에 대한 한의 및 한 서의 협진 치료의 임상 관찰
Mi Jung Kang, Ki Hyun Kim, Hyeon Seo Hwang
J Acupunct Res. 2000;17(1):55-66.
PDFPDF    


Article and Issues
For this Journal
For Authors
Ethics
Submit Manuscript
Editorial Office
Gil Korean Medical Hospital, Gachon University
Keunumul-Ro, Chung-Ku, Inchoen 22138, Korea
Tel: +82-70-7606-6353,4    Fax: +82-32-232-3334    E-mail: jared@e-jar.org                

Copyright © 2021 by Korean Acupuncture & Moxibustion Medicine Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next