J Acupunct Res Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
원저 : 심박변이도(Heart Rate Variability) 분석을 통한 특발성 안면신경마비와 자율신경실조의 상관성 연구
Yang Sik Choi, Haeng Beom Kim, Joo Hee Kim, Seung Won Lee, So Young Lee, Jeong Min Ko, Hyung Kyun Koh, Yun Ho Lee
J Acupunct Res. 2008;25(6):109-116.
PDFPDF    
원저 : 퇴행성 슬관절염 환자에서 근육 내 봉독약침과 피내 봉독약침의 효능 비교연구
Haeng Beom Kim, Ro Min Lee, Min Ho Lee, Yang Sik Choi, Jong In Kim, Yun Ho Lee, Jae Dong Lee
J Acupunct Res. 2008;25(2):151-164.
PDFPDF    
원저 : 견관절의 임상적 평가도구에 관한 고찰
Dong Hoon Yang, Kun Hyung Kim, Haeng Beom Kim, Yang Sik Choi, Young Bae Park
J Acupunct Res. 2007;24(6):123-135.
PDFPDF    
원저 : 여성 만성견비통 환자에 대한 동서 협진 치료의 무작위 대조군 연구
Dong Woo Nam, Yang Sik Choi, Haeng Beom Kim, Jong In Kim, Sabina Lim, Keon Sik Kim, Doo Ik Lee, Jae Dong Lee, Yun Ho Lee, Do Young Choi
J Acupunct Res. 2007;24(6):113-122.
PDFPDF    
원저 : 체질에 따른 침치료가 특발성 파킨슨 환자의 심박변이도에 미치는 영향
Haeng Beom Kim, Min Ho Lee, Soh Young Lee, Dong Woo Nam, Dong Hoon Yang, Yang Sik Choi, Yeon Chul Park, Hyung Kyun Koh, Yun Ho Lee
J Acupunct Res. 2007;24(3):163-174.
PDFPDF    
증례 : 편측안면경련 환자에서 미세혈관 감압수술 후 발생한 구안와사 환자 3례
Jong In Kim, Yang Sik Choi, Haeng Beom Kim, Joo Hee Kim, Ro Min Lee, Kun Hyung Kim, Jae Dong Lee, Sung Keel Kang, Hyung Kyun Koh
J Acupunct Res. 2006;23(6):229-238.
PDFPDF    
원저 : 동결견(凍結肩) 환자의 동서협진 치료의 임상효과 비교연구 - 견관절 가동운동범위(ROM) 변화를 중심으로 -
Dong Woo Nam, Haeng Beom Kim, Dong Hoon Yang, Sa Bi Na Lim, Keon Sik Kim, Doo Ik Lee, Jae Dong Lee, Do Young Choi, Yun Ho Lee
J Acupunct Res. 2006;23(5):105-113.
PDFPDF    


Article and Issues
For this Journal
For Authors
Ethics
Submit Manuscript
Editorial Office
Gil Korean Medical Hospital, Gachon University
Keunumul-Ro, Chung-Ku, Inchoen 22138, Korea
Tel: +82-70-7606-6353,4    Fax: +82-32-232-3334    E-mail: jared@e-jar.org                

Copyright © 2022 by Korean Acupuncture & Moxibustion Medicine Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next